Algemene voorwaarden

Hier zijn onze regeltjes en voorwaarden en uw rechten en plichten wanneer u met ons werkt.

Algemene voorwaarden
Commerciële naam: ’t Princip Adres: Bosstraat 11 – 1950 Kraainem (België).
Mailadres: michel (@at) princip . be
Telefoon : +32 (0)474 694 008
Website: www.princip.be
Ondernemingsnummer: BE 0684.835.143
FAVV erkenning : toelatingsnummer : 2.271.087.130

Er kunnen, naast deze Algemene voorwaarden, specifieke voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Deze zullen nadrukkelijk aangegeven worden. De specifieke voorwaarden hebben dan voorrang op de Algemene voorwaarden, tenzij wederom anders bepaald. De Algemene voorwaarden van ’t Princip zijn steeds onverkort van kracht. Algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing. ’t Princip kan ten allen tijde de Algemene voorwaarden aanpassen en/of wijzigen voor toekomstige bestellingen of opdrachten. Door gebruik te maken van de website of ander elektronisch middel van ’t Princip en/of het plaatsen van een bestelling of geven van een opdracht, aanvaardt de klant deze Algemene voorwaarden alsmede alle rechten en plichten zoals vermeld in dit document.

Informatie en overeenkomsten
’t Princip besteedt de grootste zorg bij de opbouw van de informatie over de eigenschappen en beschrijvingen van de producten. Deze zijn gebaseerd op gegevens van de producenten, leveranciers en partners. Foto’s en illustraties zijn louter ter informatie meegegeven. Producten kunnen verschillen van kleur, formaat of verpakking op het moment van levering. Eventuele afwijkingen hierop kunnen niet ingeroepen worden ter vernietiging van een bestelling en/of opdracht.
Er is een geldige overeenkomst afgesloten tussen de klant en ’t Princip op het ogenblik dat een orderbevestiging aan de klant is overhandigd of een bevestigingsmail via de website is doorgestuurd naar het door de klant opgegeven e-mailadres. Een op naam opgestelde offerte is 2 weken geldig vanaf de datum van opstelling, tenzij anders aangegeven in de offerte. De klant en ’t Princip komen uitdrukkelijk overeen dat er via elektronische weg een geldige overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken van een gewone, digitale of elektronische handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding hiervan. De bestanden van ’t Princip, op papier zowel als elektronisch gelden als bewijs, zover de wetgeving dit toelaat.

Persoonlijke gegevens beheer
De persoonlijke gegevens van de klant worden door ’t Princip gebruikt in het kader van bevestiging, facturatie en leveringen. Door het aanmaken van een account op onze website, gaat u akkoord met het doorgeven en/of aanpassen van uw gegevens zodat deze steeds correct blijven. ’t Princip kan niet aansprakelijk gesteld worden als door fouten in deze gegevens, bestellingen, leveringen, bevestigingen en facturen niet ter bestemming komen. In dat geval zal ’t Princip niet aansprakelijk gesteld kunnen worden omdat zij dan niet in de mogelijkheid is om aan haar verplichtingen te voldoen. De persoonlijke gegevens van de klant worden op een adequate manier opgeslagen en bijgehouden volgens de geldende normen en regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zij zijn ten alle tijden aan te passen via het persoonlijk account op de website. Deze gegevens worden bijgehouden zolang het account actief blijft of voor een periode van 2 jaar na de laatste activiteit.

De prijzen
Alle prijzen worden uitgedrukt in euro (€) en zijn vrij van btw (Bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen). Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. Kennelijke of overduidelijke fouten in een prijsopgave of de website kunnen door ’t Princip gecorrigeerd worden, ook na de totstandkoming van een overeenkomst. Leveringskosten worden duidelijk aan de koper meegedeeld. Eventuele kosten voor het gebruik van een betaalmiddel worden aan de koper duidelijk meegedeeld.

De levering en tarieven
Alle bestellingen worden door ons geleverd op het aangegeven leveradres binnen de afgesproken levertermijn wanneer zij maximum 35km van ons bedrijfsadres gelegen is. Deze is gratis voor een bestelling vanaf 100€. Voor alle andere leveringen zal er op voorhand een prijs en termijn afgesproken worden. De uiterste levertermijn is dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving, waarbij geldt dat de uiterste levertermijn dertig (30) dagen na ontvangst van de betaling is. De klant kan er ook voor kiezen de goederen zelf af te halen. In dat geval vervalt de leverkost. De klant kan enkel afhalen na voorafgaandelijke afspraak (mail, bericht, brief of telefoon).

Herroeping van de aankoop
De klant heeft de mogelijkheid om, zonder opgave van reden, de aankoop te herroepen en het artikel terug te bezorgen. De klant dient ons, binnen de wettelijke termijn van 14 werkdagen na levering, schriftelijk (mail of brief) op de hoogte te brengen. Het artikel dient in de originele verpakking te worden terugbezorgd, in onbeschadigde en ongebruikte toestand. Retourneren gebeurt steeds op kosten van de klant, tenzij anders afgesproken. De terugbetaling van de geretourneerde artikelen zal gebeuren binnen de 14 werkdagen na de ontvangst van deze.

De betaling
De bestellingen zijn contant of via overschrijving te betalen op rekening van ’t Princip IBAN BE91 0018 2664 3776 tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Overmacht
In geval van overmacht is ’t Princip niet gehouden om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen en is zij gerechtigd om deze verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. Onder overmacht verstaat men elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van de verplichtingen geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.

De bevoegde rechtbank en het toepasselijk recht
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van ’t Princip is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de rechtbanken van Brussel – Nederlandstalige taalrol.

Afdrukken